Høyring om forslag til ny fjellov

Regjeringa har starta revisjon av fjellova.

Sjå: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/

NOU 2018;11 – ny fjellov er ute på høyring, med høyringsfrist 28.02.19.

Utmarkskommunenes samanslutning, USS, har på si heimeside utmark.no, dette forslaget til høyringsuttale:

http://utmark.no/system/files/Nettsidebilder/2019-02-08_utkast_til_uss_horingsuttalelse_til_nou_om_ny_fjellov_-_uss.docx

Lom kommune skal handsame forslag til uttale på kommunestyremøtet den 19.02.

Høyringsuttale Lom kommune

Lom fjellstyre skal handsame forslag til høyringsuttale på møtet den 19.02.

DSC_3742.JPG
Magny Hilde