Kontroll med oppsetting av gjerde/strømgjerde, vedlikehald av eksisterande gjerder og camping i Statsalmenningene i Lom

Det er ikkje opna for å sette opp gjerde, strømgjerde eller anna stengsel rundt fritidshytter og campingvogner i statsalmenningene utan samtykke frå grunneigar eller vilkår sett i festekontrakt. Dette gjeld og på dei plassane som Fjellstyret og Statskog har tilrettelagt for camping og oppstilling av campingvogn.

Eksisterande gjerde skal være vedlikehalde og i ei slik forfatning at det ikkje er til fare for vilt eller beitedyr. Dobbeltgjerde, dobbel piggtråd, laus piggtråd og nedklengt gjerde er døme på gjerde som vil bli rapportert. Strømgjerde skal være forskriftmessig sett opp, være strømførande og ha jamnleg og hyppig tilsyn.

Ulovleg oppsette gjerde eller gjerde som blir vurdert som farlege for vilt og/eller beitedyr blir rapport til Statskog som grunneigar.

Fjellstyret har tilrettelagd plass for camping ved Bandet på Prestsetrane, ved Vassenden- og ved Volnebben på Tesse. Utanom desse områda gjeld friluftslova:

“Plass til rasting, solbad, overnatting eller liknende må ikke tas i innmark uten eierens eller brukerens samtykke.

I utmark må plass som nevnt i foregående ledd ikke tas til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Rasting eller telting må ikke skje når det kan medføre nevneverdig skade på ungskog, eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter. Reglene om avstand fra bebyggelse gjelder likevel ikke på område som særskilt er innredet for telting. Departementet kan gi forskrift om å tillate telting nærmere enn 150 meter fra bebodd hus (hytte) i kystnære områder.

Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn 2 døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke. Samtykke til lengre opphold trengs likevel ikke på høgfjellet eller på område fjernt fra bebyggelse, medmindre det må regnes med at oppholdet kan medføre nevneverdig skade eller ulempe.”

20180814_121309.jpg
Åsmund Galde