Jun
24
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 4 - 2019

Sakliste:

Sak nr. 22/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 23/2019: Vårdalen statsallmenning. Klagebehandling. Vedtak om frifall av seter til Nordistuen Lyngved, gnr. 15, bnr. 3, på Nåvårseter.

Sak nr. 24/2019: Vårdalen statsallmenning. Klagebehandling. Klage på vedtak vedrørande søknad om løyve til å ha ståande seterhus som har tilhøyrt Lyngheim, gnr. 15, bnr 13.

Sak nr. 25/2019: Leir- og Bøverdal statsallmenning. Søknad om innbygging av veranda på fritidshytte.

Sak nr. 26/2019: Leir- og Bøverdalen statsallmenning. Uttale til påbygg av hytte.

Sak nr. 27/2019: Bemanning og budsjettjustering.

Sak nr. 28/2019: Spørsmål om utvist seter i Smørlia, feste nr. 157-1-115 er teken i bruk.

Sak nr. 29/2019: Søknad om tilbygg til eksisterande kvilebu - Hammerdalen.

Tilleggssak:

Sak nr. 30/2019: Vårdalen statsallmenning. Søknad om utviding av vegkryss ved Nåvårseter.

Eventuelt.

Møtebok sak nr. 22-30 2019

View Event →
Apr
9
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 3-2019

Sakliste:

Sak nr. 11/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 12/2019: Søknad om trasé for løypepreparering på Sognefjellet i påska 2019

Sak nr. 13/2019: Leirdalen fellesseter for geit.

Sak nr. 14/2019: Søknad om permanent plassering av utstyrskasse ved Børjetjernet.

Sak nr. 15/2019: Søknad om løyve til å ståande seterhus med rivingspåbod i Smørlia.

Sak nr. 16/2019: Søknader om å overta Prestegardssetra.

Sak nr. 17/2019: Vurdering av statusen på setra til Nordistuen Lyngved på Nåvårseter.

Sak nr. 18/2019: Forslag til avtale om oppføring og bruk av naustet ved Børjetjernet

Sak nr. 19/2019: Godkjenning av rekneskapen for Lom fjellstyre for 2018.

Sak nr. 20/2019: Godkjenning av årsmeldinga 2018 for Lom fjellstyre.

Sak nr. 21/2019: Forslag til avvik frå dei lokale bestemmelsane vedteke av fjellstyret ved tildeling av eit jaktfelt for elg- og hjortejakt hausten 2019.

Eventuelt.

Møtebok sak nr. 11-21


View Event →
Feb
19
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 1-2019

Sakliste:

Sak nr. 01/2019: Referat og meldingar.

Sak nr. 02/2019: Søknad om tilskot til flytting av bom, frå Høydalsvegen.

Sak nr. 03/2019: Søknad om tilskot til vedlikehald frå vegen Nyrneshaugen –· Grøna elv.

Sak nr. 04/2019: Seterkvea til Torkveen i Høydalen

Sak nr. 05/2019: Status på Sveinhaug seter i Foss

Sak nr. 06/2019: Oppføring av naust ved Børjetjernet Sak nr. 07/2019: Tilbygg til lagerbygning i Memurubu

Sak nr. 08/2019: Pris på bukkejakt av rådyr.

Sak nr. 09/2019: Uttale til NOU 2018:11 Ny fjellov.

Møtebok sak 1-9/2019 

View Event →
Dec
17
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 6 - 2018

Sak nr. 35/2018: Referat og meldingar.

Sak nr. 36/2018: Søknad om tilskot, frå Veodalen beitelag.

Sak nr. 37/2018: Søknad om tilskot, frå Storådalen beitelag.

Sak nr. 38/2018: Søknad om tilskot til fuglekikkartårn ved Tessosen.

Sak nr. 39/2018: Fornying av avtale om båtnaust ved Langvatnet.

Sak nr. 40/2018: Forslag til årsplan og budsjett for 2019.

Tilleggssak:

Sak nr. 41/2018: Erverv av grunn ved Nautgardselva

Eventuelt.

Møtebok sak 35-41

View Event →
Nov
13
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 5 - 2018

SAKLISTE

Sak nr. 27/2018: Referat og meldingar.
Sak nr. 28/2018: Søknad om førehandskjøp av småviltjaktkort.
Sak nr. 29/2018: Innspel til førebels høyringsuttale til ny fjellov.
Sak nr. 30/2018: Søknad om tilleggsareal på Mytingen.
Sak nr. 31/2018: Uttale til planar om utviding av Memurubu kraftverk.
Sak nr. 32/2018: Status på Søre Sveine si seter i Memurubu.
Sak nr. 33/2018: Avgjerd om vidare saksgang for Prestegardssetra.
Sak nr. 34/2018: Plan for utlysing og tilsetting av ny dagleg leiar i fjellstyret.

Møtebok sak 27-34

View Event →
Aug
28
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 4 - 2018

SAKLISTE

Sak nr. 23/2018: Referat og meldingar.

Sak nr. 24/2018: Søknad om utvising av dyrkingsjord på Mytingen, frå Eivin

Bosmen Horten.

Sak nr. 25/2018: Søknad om løyve til oppføring av fugletårn ved Tessosen, frå

interimstyret i NOF Ottadalen, v/Atle Kjærvik.

Sak nr. 26/2018: Søknad om løyve til inngjerding av fritidshytte i Høydalen

Eventuelt.

Møtebok sak 23 - 26

 

View Event →
Jun
18
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 3 - 2018

Sakliste:

Sak nr. 15/2018 Referat og meldingar

Sak nr. 16/2018 Medlemskap i reiselivslaget

Sak nr. 17/2018 Bru over Leira ved Geitsetra

Sak nr. 18/2018 Fugleobservasjonstårn ved Lonen ved Tesse

Sak nr. 19/2018 Tilbygg på seterhus

Sak nr. 20/2018 Søknad om stønad til jegerprøvekurs

Sak nr. 21/2018 Tilleggssak. Søknad om tilbygg til bustadhus

Sak nr. 22/2018 Tilleggssak. Søknad om fornying av tidlegare utvist beiteareal.

Møtebok sakene 15-22

View Event →
Feb
19
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 1 - 2018

Saksliste:

Sak nr. 01/2018: Referat og meldinger.

Sak nr. 02/2018: Jakttid for jakt med hund på rådyr, hare og rev.

Sak nr. 03/2018: Endring i jaktkortordninga for utanbygdsbuande utan hund.

Sak nr. 04/2018: Søknad om løyve til å ha seterhus ståande – Frøyse seter.

Sak nr. 05/2018: Klagesak. Frifall av seter – Lom prestegard.

Sak nr. 06/2018: Grunneigars løyve til motorferdsel – Grindaheim RKHK.

Sak nr. 07/2018: Høyringssak. Endring av minsteareal for hjort i kommunen.

Sak nr. 08/2018: Søknad om overtaking av seterkvea til Torkveen i Høydalen.

Sak nr. 09/2018: Grunneigars løyve til motorferdsel – NRK-tv-program.

Sak nr 10/2018 Tilleggssak. Grunneigars løyve til motorferdsel. Lom Fjellsenter

Eventuelt.

Møtebok:

Sak 1

Sak 2

Sak 3

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7

Sak 8

Sak 9

Sak 10

View Event →